Skimmelsvamp

Skimmelsvamp test og skimmelsvamp fjernelse | Skimmelsvamp-jms.dk |

Hvad er

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp lever bedst på organiske materialer, eller materialer som har en overfalde med en relativ fugtighed over 75 procent. Hvis fugtigheden ligger omkring 90-95 procent, vil der skabes grobund for kraftig vækst af skimmelsvamp, dårligt indeklima og fugt i væggene. Skimmelsvampe vokser godt ved høje temperaturer og kan ikke gro, hvis temperaturen kommer under fem grader.

Bekæmpelse af

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp behandling udføres udfra en grundig Skimmelsvamp test  -analyse af bygningen, før der vurderes hvilke byggematerialer og dele, som er ramt af skimmelsvamp og bør skimmelsvamp behandles.
Vores skimmelsvamp test dækker forskellige målinger. Forud for målingerne kigger vi altid på bygningens fugthistorie, herunder indeklima for at se, om der tidligere har været vandskader, lækager eller høj luftfugtighed som kan medvirke til skimmelsvamp.

OSS

Andet relevant viden omkring skimmelsvamp, skimmelsvamp symptomer og fjernelse af skimmelsvamp

Vi giver et uforpligtende tilbud

Efter vurdering og med forbehold

Skulle du have mistanke om skimmelsvamp i huset, skimmelsvamp lejeligheden, skimmelsvamp kælderen eller iht. skimmelsvamp forsikring.   
Da er vi hos Skimmelsvamp-jms.dk er specialiseret indenfor skimmelsvamp symptomer,  skimmelsvamp tests og fjernelse af skimmelsvamp.

Derfor ved vi også at et sundt indeklima betyder alt. Og tilbyder derfor et uforpligtende tilbud.

Afspil video
Skimmelsvamp test og skimmelsvamp fjernelse

Skimmelsvamp er en mikroorganisme, som lever udenfor i naturen. Det er almindeligt, at der findes skimmelsporer naturen, som vi kan få med ind i huse via vores fodtøj, åbne døre og vinduer. Når Skimmelsvamp-jms.dk foretager mikrobiologiske analyser(skimmelsvamp test)af byggemateriale, kan der være tegn på skimmelsvamp, uden at det betyder, at der vokser skimmelsvamp i dit hus. De målbare svampespore kan sagtens stamme fra naturen, som er kommet ind i indeklimaet, hvis ventilationsanlægget er beskidt eller huset er smudset og fuld af støv. Derfor er det en god ide, at rådføre sig med et professionelt firma(Som Skimmelsvamp-jms.dk)til at få udført skimmelsvamp tests  -målinger og bagefter, hvis nødvendigt, skimmelsvamp behandlingen.

Skimmelsvamp sanering
Skimmelsvamp udvikler sig i bygninger under de rette omstændigheder, blandt andet som fugt i vægge.

Skimmelsvamp lever bedst på organiske materialer, eller materialer som har en overfalde med en relativ fugtighed over 75 procent. Hvis fugtigheden ligger omkring 90-95 procent, vil der skabes grobund for kraftig vækst af skimmelsvamp. Skimmelsvampe vokser godt ved høje temperaturer og kan ikke gro, hvis temperaturen kommer under fem grader. Fornemmer du en høj fugtighed i bygningen, så vil det betyde, at der er et dårligt indeklima og dermed øget risiko for udbrud af skimmelsvamp, som du skal være opmærksom på.

Der findes mange årsager til skimmelsvamp. En af grundene kan være en utæt klimaskærm på huset, hvor regn og sne kan trænge igennem murværk, vinduer og utæt tag. Gamle huse med dårlig isolering eller fugtig jord, som huset er bygget på kan medvirke til, at fugten
trænger ind til husets sokkel og fundament, og danner skimmelsvamp. Hvis der sker brister på vandrør, afløb eller baderum, hvor vand kan trænge ned i gulvet og væggene kan det også give skimmelsvampeangreb. Skimmelsvamp-jms.dk er specialiseret i at kortlægge skaden af skimmelsvamp og udføre skimmelsvamp behandlings opgaver på både privatbygninger og offentlige institutioner.

Du kan først og fremmest holde øje med forekomst af dårlig lugt i rummet, dårligt indeklima. Den mugne lugt kan være en god indikator for at afsløre skjult skimmelsvamp i bygninger. Skjult skimmelsvamp kan eksistere som fugt i vægge med hulrum, lukkede tagrum og i underlag til gulvbeklædningen. Det kræver ofte skimmelsvamp tests for at få afklaret, om der er skjult skimmelsvamp.

Synlige fugtskjolder i bygninger kommer ofte til syne, hvis der er sket en brist i klimaskærmen. Hold især øje med skimmelsvamp kælderen, tagrum, facaden, afløb og vinduer. Fugt kan også gro på vægge, hvis der er dårlig udluftning i rum, hvor væggene er dækket med møbler og klædeskabe, som holder på fugten og derved skaber grobund for skimmelsvampe vækster.

Det er en god ide at holde øje med dug eller kondens på ruder og fliser. Hvis væggene er meget kolde og lettere fugtige, kan der være tale om en kuldebro og dårlig isolering, som skaber skimmelsvamp. I våde rum som badeværelse, bryggers og køkken skal du holde øje med rør, afløb, fliser og gamle vinylgulve for at undgå skimmelsvamp i boligen.

Hvis du opholder dig i et hus eller en institution med skimmelsvamp symptomer, kan der være flere gener som kan påvirke dit helbred. Personer, som i forvejen er ramt af astma og allergi er særligt udsatte for skimmelsvamp symptomer, og kan eventuelt udvikle skimmelsvamp allergi når de opholder sig i bygninger med skimmelsvamp.

Sådan skimmelsvamp symptomer kan være irritation i øjne, næse og luftveje. Hosteanfald, hududslæt og hovedpine. Nogle oplever også svimmelhed, træthed og koncentrationsbesvær. Samt øges tendensen til skimmelsvamp allergi.

Skimmelsvamp sanering
Hovedpine er en af mange skimmelsvamp allergi ved skimmelsvamp symptomer.

Skimmelsvamp-jms.dk starter skimmelsvamp behandling med en grundig analyse (specialiseret i skimmelsvamp test) af bygningen, før vi vurderer hvilke byggematerialer og dele, som er ramt af skimmelsvamp og bør behandles. Vores skimmelsvamp tests dækker forskellige målinger. Forud for målingerne kigger vi altid på bygningens fugthistorie for at se, om der tidligere har været vandskader, lækager eller høj luftfugtighed, eksempelvis fugt i væg, som kan medvirke til skimmelsvamp symptomer, skimmelsvamp allergi og dårligt indeklima.

Når vi skimmelsvampe behandler, så bruger vi ikke giftige kemikalier men kun produkter som ikke efterlader rest kemi i indemiljøet, det handler ikke bare om at fjerne skimmelsvampen men også om at få kortlagt hvor fugten er kommet fra og få udbredret eventuelle bygnings fejl og skader.

Der er stor forskel på de enkelte bygninger. Derfor tilbyder vi altid individuelle tilbud på skimmelsvamp behandling. Vores skimmelsvamp behandling sikrer at lugtgener, og dårligt indeklima forsvinder, og at bygninger bliver efterladt helt skimmelfri og uden skimmelsvamp symptomer.

Før skimmelsvamp behandlingen går i gang, udfører Skimmelsvamp-jms.dk en samlet handlingsplan for hele projektet. Handlingsplanen afdækker, hvordan fugtproblemerne, som fugt i vægge og al væksten af skimmelsvamp skal afrenses og fjernes. Handlingsplanen vil også beskrive, hvordan der sikres imod fremtidig skimmelsvampeangreb, for dermed at sikre imod eventuelle skimmelsvamp symptomer.

Skimmelsvamp sanering
Handlingsplan for skimmelsvamp  behandling udføres.

OPGAVER DER SKAL UDFØRES FØR SKIMMELSVAMP BEKÆMPELSE

Alt løst inventar i det rum, som er angrebet af skimmelsvamp, bliver fjernet. Hvis skimmelsvampen har spredt sig til møbler, skal de afrenses. Er skimmelangrebet er så kraftigt, at møbler og andet materiale ikke står til at rede, skal det bortskaffes.

Hvis møblerne er skimmelfrie, skal de fjernes fra arbejdsområderne, så de ikke bliver påvirket under skimmelsvamp behandlingen. Det er vigtigt at alle materialer, som ikke skal behandles bliver fjernet eller afskærmet, så skimmelsporer ikke forurener rene møbler og genstande. For at undgå spredning af skimmelsporer bliver der opsat specielle luftrensere med effektive Hepa filtre.

MYCOMETERMÅLINGER TIL FORANALYSE

Før skimmelsvamp behandlingen laver vi en række skimmelsvamp tests, som skal analyseres. Skimmelsvamp-jms.dk bruger ofte mycometer målinger til at kortlægge bygninger for skimmelsvamp.

Hos Skimmelsvamp-jms.dk er vi både certificeret i lufrprøver og overfladeprøver. Metoden er hurtig og effektiv, prøveresultaterne kan være klar allerede en time efter udtagelsen. Svar resultaterne bruges til at vurdere omfanget af skimmelsvampe angrebet. Bagefter kan vi vurdere, hvilken metode vi skal bruge til fjernelse af skimmelsvamp.

SKIMMELSVAMP BEHANDLING MED INDØRS GODKENDTE PRODUKTER

Når vi skal fjerne skimmelsvamp kan vi benytte en Protox afrensning af udsatte områder, som ved fugt i vægge. Først sørger vi for, at der er fri adgang til det område, hvor skimmelsvampen sidder. Det kan betyde, at vi fjerner gips eller andre byggematerialer for at komme ind til skimmelsvampene, herefter disinficere vi områderne med enten Protox Hysan, eller Protox Biox.

I vores specielle støvsugere bruger vi filtere, som ikke spreder skimmelsvampespore. Støvsugerne har et pollenfilter, som opsamler alle svampesporer fra materialets overflade, så materialet bliver efterladt rent ved store områder, som er angrebet af skimmelsvamp, bruger vi altid åndedrætsværn, dragte og handsker, der sikrer arbejdsmiljøet.

Tøris er en anden form for skimmelsvamp behandlingsmetode, som kan bruges til at afrense skimmelsvamp på store bygningsoverflader. Det er en nænsom rensemetode, som sørger for at de underlæggende materialer ikke går i stykker. Metoden er god til store områder med skimmelsvamp angreb. Afrensning sker ved en kraftig kuldepåvirkning, hvor koldt tøris -79 grader blæses på de angrebne områder. Tøris fjerner skimmelsvampen, og misfavninger fuldstændig fra det angrebne områder, herefter skal der gøres rent og luftrenses, da tøris ikke uskadeliggør skimmelsvampen men kun løsner dem fra de angrebne områder.

HÅNDTERING AF OMRÅDER EFTER FJERNELSE AF SKIMMELSVAMP

Når skimmelsvamp behandlingen er overstået, så sørger Skimmelsvamp-jms.dk for en grundig rengøring. Efter skimmelsvamp behandlingen er området klart til at tømrer eller andre fagmænd kan overtage og færdiggøre byggearbejdet, så bygningen kan blive etableret på ny.

Før renoveringsarbejdet, efter fjernelse af skimmelsvamp begynder, sørger Skimmelsvamp-jms.dk for at lave nye skimmelsvamp tests med mycometer. Der gør vi for at kontrolere om bygningen er helt fri for skimmelsvamp. Mycometer målingerne bliver nedskrevet i en rapport, der dokumenterer at alle de angrebne byggemateriale er fri for skimmelsvamp efter skimmelsvamp behandling.

Har dit hus været udsat for en vandskade, så kan det medføre til skimmelsvamp kælderen eksempelvis, som skal fjernes. Hvis ikke der reageres på en vandskade, så vil der i løbet af en til to uger kunne forekomme skimmelsvamp, efterfuldt af skimmelsvamp symptomer.

Førsteprioriteten er at få stoppet utætheden. Vandskader kan ske, ved kraftig skybrud, hvor kloakker tilstoppes eller gamle nedløbsrør eller tagrender brister på grund af vandmængden. Det kan også ske, hvis tagbelægningen er utæt, så vandet løber ind og skaber store fugtproblemer og dermed indeklima problemer.

Det er vigtigt at få udtørret de materialer, som er blevet udsat for vand, da det er alt afgørende for at undgå skimmelsvamp. Skal Skimmelsvamp-jms.dk hjælpe dig med at fjerne fugt og evt. skimmelsvamp efter vandskader?

Vi registrerer altid, hvilke byggematerialer, der er blevet påvirket af vandskaden. Og vi sørger for at fjerne fugten ved hjælp af korrekt affugtning metoder også ift. skimmelsvamp bekæmpelse. 

Det kan være rigtig svært at opdage fugt, eksempelvis fugt i væg, som langsomt trænger ind i en bygning. Hvis der sker en fortætning af luftens vanddamp, så vil der komme kondens på overflader som malede og tapetserede vægge. Ved længerevarende kondens kan det i værste fald skabe skimmelsvamp. Hvis der opstiger grundfugt fra jorden, så vil det igennem lang tids påvirkning give udfald som mug og råd, som påvirker indeklimaet.
Oplever du fugt, råd eller skimmelsvamp i dit hjem?

Da er skimmelsvamp-jms.dk specialiseret og sagkyndige i lave skimmelsvamp tests og i at udføre skimmelsvamp behandling og fjernelse af skimmelsvamp. Og vi hjælper gerne med at få et sundt indeklima og samtidigt slippe for alle skimmelsvamp symptomerne.

Send os en mail
  • Kontakt os og lad os se om vi ikke kan finde ud af noget i fællesskab.
  • AdressenMiddelfartvej 38, 5466 Asperup
| Middelfartvej 38, 5466 Asperup | +45 40 13 63 00 |kenneth@jms.dk |
Luk menu